temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

MYRHAUK

Vitenskapelig navn:

Circus cyaneus     

FOTO : ANNE KARI NORLAND (foto fra Årnestangen).

Kjennetegn En såkalt kjerrhauk som gjenkjennes på lange vinger og lang stjert. I glideflukt er vingene løftet til en grunn V-form. Voksne hanner har svarte vingespisser, hvit underside og blågrått bryst og hode        
Hva spiser den? Smågnagere som markmus er dominerende føde. Ved mangel på smågnagere kan den også ta en del fugl
Hvor er den? Hekker i store deler av Europa, i Russland og østover gjennom Sibir. I Norge en sjelden rugefugl som finnes i de sentrale fjellområdene i Sør-Norge. De norske fuglene er trekkfugler som overvintrer i Danmark og sørover i Europa
Hekkebiologi Hunnen bygger oftest reiret alene. Reiret plasseres på bakken mellom tett viervegetasjon på myrer og heier
Når er den her? En meget sjelden gjest ved vannet, kun observert et par ganger under trekktiden
Annet Myrhauken er rødlistet og med en negativ utvikling i Norge. I 2010 var den listet som sårbar (VU), i 2015 er den listet som sterkt truet (EN)

Tilbake til totallisten