temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Vadedammen restaureres vinteren 2007

Vadedammen tidlig 2004

panoramabilde av vadedammen

Vadedammen ble anlagt i 1996 av Østensjøvannets Venner og Norsk Ornitologisk Forening etter at de sammen vant Finsefondets miljøpris. Anlegget ble utformet med tanke på å legge forholdene til rette for vadefugl, og det har langt på vei fungert godt etter intensjonen. I tillegg har det etablert seg en fin bestand av den sjeldne, rødlistede spissnutefrosken.

Etter 10 år er imidlertid mye av dammen gjengrodd, og den er ikke lenger like attraktiv for fuglene. Den restaureres derfor nå som et samarbeidsprosjekt mellom Østensjøvannets Venner og Oslo kommune, Friluftsetaten. Arbeidet utføres mens det er snø og frost for å få minst mulig skade på de omkringliggende arealene, og fordi det da ikke kommer i konflikt med hekking og blomstring. Oppgravet masse er forutsatt deponert i området rundt dammen.

Kun en del av vadedammen blir rehabilitert i år ettersom det er ønskelig å la det være igjen en bestand av overvintrende fisk, amfibier, planter m.m. Det antas at området relativt raskt vil få tilbake opprinnelig vegetasjon og øvrig biologisk mangfold. Tanken er videre at gjenstående deler av dammen skal restaureres om noen år.

Vi beklager de eventuelle ulemper arbeidet måtte medføre for andre.

Østensjø, 23. januar, 2007

MVH, Amund Kveim, leder av Østensjøvannets Venner

Beskrivelse av skisser til utførelsen

Skissene ble laget på et tidspunkt da entreprenør ennå ikke hadde undersøkt grunnforhold og eventuelle konflikter med eksisterende vann- og kloakksystemer. Det kan derfor bli noe avvik mellom skissen og det endelige resultatet.

planen for vadedammen, utarbeidet av Friluftsetaten og ØVV 2007