foreningsarbeide er tema for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

VEDTEKTER FOR ØSTENSJØVANNETS VENNER

Ajourført i henhold til årsmøtet 30.03.2006 (renummerering av §6, 7 og 8 ble gjort 17.01.2009).

§1. Formål

Østensjøvannets Venner (ØVV) har som formål gjennom opinionsdannende virksomhet å vekke forståelse hos allmenhet og myndigheter for nødvendigheten av vern av Østensjøvannet med omgivelser.

ØVVs arbeid bygger på økologiske grunnprinsipper, på erkjennelsen av at menneskets fremtid er avhengig av at naturens funksjoner, produksjonsevne og mangfold opprettholdes og opprustes.

ØVV vil arbeide for :
at natur- og kulturverdiene i Østensjø-området Miljøpark (reguleringsplan vedtatt i 2002) vernes i form av fredning i henhold til Naturvernloven og Kulturminneloven.
- å fremme tiltak for å bøte på skader som allerede er oppstått som følge av tekniske inngrep eller forurensninger.
- å sikre naturområdets kulturlandskap, økologi og artsmangfold.
- at omkringliggende områder forvaltes på en best mulig måte i forhold til verdiene i Miljøparken.
- å sikre vassdragets vannkvalitet samt å reetablere en større naturlig tilførsel fra nedbørsfeltet, fortrinnsvis gjennom åpne naturlige bekkeløp.
- å verne om naturens estetiske, rekreasjonsmessige, pedagogiske og vitenskapelige verdier.
- et menneskevennlig miljø.

§2. Organisasjon

Foreningen er selvstendig og partipolitisk uavhengig. Foreningen kan samarbeide med de organisasjoner, etater og firmaer som styret finner formålstjenlig.

§3. Medlemskap

Som medlemmer av ØVV opptas:
a) Hovedmedlemmer : Personer som betaler minst den årlige kontingent eller en engangskontingent som er minst det 20-dobbelte av den årlige kontingent
b) Familiemedlemmer : Hovedmedlemmers øvrige familiemedlemmer som betaler en redusert kontingent. Disse får ikke tilsendt informasjon, og anses innkalt til ØVVs arrangementer via meddelelse til hovedmedlemmet.
c) Støttemedlemmer klasse I : Organisasjoner, foreninger, klubber, institusjoner, borettslag og lignende betaler en årlig kontingent som er minst 4 ganger den årlige kontingent for hovedmedlemmer.
d) Støttemedlemmer klasse II : Bedrifter og lignende betaler en årlig kontingent som er minst 8 ganger den årlige kontingent for hovedmedlemmer.

Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort seg særlig fortjent ved å fremme foreningens formål.

Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret.

Videre vil det kunne tildeles en Sothøne-pris til personer/organisasjoner som har gjort seg særlig fortjent til det.

§4. Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen 31. mars og kunngjøres med minst 3 ukers varsel ved direkte melding til medlemmene.

Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet, samt frist for innsendelse av forslag til årsmøtet. Årsberetning må være tilgjengelig for foreningens medlemmer senest 14 dager før årsmøtet. Saksliste og regnskap deles ut til medlemmene på årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Stemmerett har alle medlemmer over 16 år som er nevnt under kategoriene a og b i §3. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

Medlemmer over 16 år under kategoriene a og b i § 3 er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Årsmøtet velger ordstyrer og referent.

Årsmøtets funksjoner er å :

A behandle styrets årsberetning og regnskap. Årsberetningen omfatter tidsrommet fra årsmøte til årsmøte, Regnskapet følger kalenderåret.
B behandle andre saker som fremlegges av eller gjennom styret.
C fastsette kontingentene.
D velge leder og styremedlemmer med vararepresentanter.
E velge revisor.
F velge en valgkomite på 3 medlemmer (hvorav ett kan være medlem av styret) som senest 1 uke før neste årsmøte skal tilstille styret skriftlig forslag til kandidater til valg av tillitsvalgte.
G utnevne æresmedlemmer etter enstemmig innstilling fra styret.
H dele ut Sothøne-prisen

Forslag til vedtektsendringer og andre saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. Det er anledning til å fremme kandidater til valg av tillitsvalgte på årsmøtet.
Vedtak fattes med alminnelig flertall, dog krever endring av vedtektene minst 2/3 flertall.

Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Hvis lederen ikke er tilstede, gjør ordstyrerens stemme utslaget. Ved valg avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning.

Det føres protokoll fra møtet. Protokollen undertegnes av 2 av årsmøtets deltagere.

Vedtektsendringer gjelder fra første dag etter årsmøtet er avholdt.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når det skriftlig forlanges av minst 50 medlemmer, eller når styret finner det påkrevet. Innkallelse skjer som for ordinært årsmøte.

§5. Styret

Styret består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer med 4 varamedlemmer.

Styrets leder velges for ett år. Styremedlemmene velges for 2 år. Nestlederen velges av og innen styret. Varamedlemmene og minst 2 av styremedlemmene er på valg hvert år. Loddtrekning nyttes hvis flere har lik funksjonstid.

Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og 3 styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

Styret sammenkalles så ofte lederen eller annet styremedlem finner det nødvendig.

Styret representerer foreningen og fatter alle beslutninger som ikke etter vedtektene er tillagt årsmøtet. Det ansetter foreningens funksjonærer og bestemmer deres arbeidsvilkår. Det føres referat fra alle styremøter.

§6. Revisor

Revisor, som bør være statsautorisert, velges av og er ansvarlig overfor årsmøtet.

§7. Kontingent og regnskap

Kontingent for medlemmer innbetales direkte til ØVV.
Regnskapsåret følger kalenderåret.

§8. Oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen behandles på samme måte som ved vedtektsendringer. Beslutning om oppløsning må stadfestes med 2/3 flertall på neste årsmøte.

Blir foreningen oppløst skal foreningens midler tilfalle formål som er til beste for Østensjøvannet med omkringliggende områder.