temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Hettemåke

Vitenskapelig navn:

Larus ridibundus

FOTO : ANNE KARI NORLAND

 

Kjennetegn Karakterart ved Østensjøvannet. Utseende – se bildet.
Hva spiser den? Spiser mest meitemark og insekter i hekketida. Jakter insekter også høyt oppe i lufta. Ellers krepsdyr og småfisk
Hvor er den? I dag hekker hovedtyngden av hettemåkene i Oslo og Akershus. Rogaland, Hedmark og Nordland (en av tre par). Opprinnelig ferskvanns-, brakkvannshekker, men hekker nå også i skjærgården.
Hekkebiologi Koloniruger. Plasserer reiret rett på bakken eller på en flytende tue i vegetasjonen.  2-3 egg ruges av både hann en og hunnen i ca. 24 døgn.  Ungene er flyvedyktige etter 5 uker. Fuglearter som stokkand, toppand, toppdykker, sivhøne og sothøne liker å hekke nær hettemåkekolonier fordi hettemåkas adferd hindrer reirplyndring.
Når er den her? Ankommer hekkeplassene i mars-april, forlater hekkeplassene i juli-september.
Annet Dramatisk bestandsreduksjon.. I 1994 var det 20 000 – 30 000 par i Norge. I 2011 redusert til 6700 – 8000 par. Østensjøvannet er et godt eksempel på trenden: 2 246 par hekket i 1974, i 2014 hekket 320 pa. Pga den voldsomme reduksjonen i bestanden ble hettemåka rødlistet som ”nær truet” i 2006. Les mer på http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=1090

Tilbake til totallisten