sothøna-logo

velkomstbanner

 

 

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

VÅTMARKSSENTERET

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Verdens våtmarksdag

Vi markerer Verdens våtmarksdag med stand ved fugleskjulet søndag 1. februar fra kl 11-14.Kom innom for en prat og forsøk deg på vår Våtmarksbingo!

Våtmarksdagen markerer den internasjonale våtmarkskonvensjonen (Ramsarkonvensjonen) etablert i den Iranske byen Ramsar. Fra opprinnelig å konsentrere seg om å ivareta våtmarker som leveområde for spesielt vannfugler, har konvensjonen i dag et svært bredt perspektiv på våtmarker – herunder integrert vannressursforvaltning og fattigdomsproblematikk og våtmarker.Våtmarkene representerer viktig næringsgrunnlg bl.a gjennom drikkevann og fiskeressurser, og utfører økosystemtjenester som bl.a flomdemping.

Kvistryddere

Det er bruk for mange hender når kvist fra trær som er felt skal samles sammen. Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner var tirsdag 21. januar i gang med å trekke fram kvist for kjøring til kvistkvernemaskinen. Som en fortsettelse av jobben for en uke siden var det en av øyene utenfor Lilleskogen på vestsiden av Østensjøvannet som på denne måten ble skjøttet etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. (Publ. 22.01.2015).

Av en voksen bjerk blir det mye kvist.

 

Kvistkverneren gikk trofast så lenge den ble matet med kvist og det gjorde den i flere timer. Store kvisthauger ble omdannet til en langt mindre og kompakt masse som lett lar seg håndtere til forkjellig bruk. (Publ. 22.01.2015).

 

Trefall

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har startet med skjøtsel på en av øyene rett ut for Lilleskogen eller omtrent 200 meter nord for Østensjøbrua. Fylkesmannen har gitt instruks om å felle vegetasjonen som står 2-3 meter fra bredden. Dette for å forhindre at trærne faller ut i vannet ved et serkt vindkast og drar med seg jordmassene rundt rota. Erosjonen for tak og etter en tid forsvinner store deler av øya. Samtidig åpnes landskapet og fuglene får bedre hekkeforhold. Det gjelder særlig hettemåken. (Publ. 14.01.2015)

 

Måking av isen rundt øya som skal skjøttes er et fornuftig knep. Snøen isolerer dårligere og isen blir tykkere. Og varer dermed lenger om temperaturen stiger og smelting inntreffer før jobben er ferdig. Fjerning av snø gjorde man også da det ble skåret isblokker før kjøleskapenes tid. Da ble isen gjerne 40-50 cm tykk. Nå er den 15-20 cm. (Publ. 14.01.2015)

 

Arthur Fonnesland med et fange kvist og stokker til videretransport.

 

Nytt avløpssystem

Arbeidet satt i gang

Turveien nærmest vannet stengt

Vann- og avløpsetaten har satt opp plakater som informerer om arbeidet som er satt i gang:

Fra desember 2014 til mars/april 2015 vil det pågå anleggsarbeider ved overløpet på Østensjøvannet. Midlertidig fangdam etableres. Eksisterende hevertoverløp fases ut og erstattes med damluke. Nytt lukehus bygges. Ny permanent varegrind etableres istedenfor dagens lense. Normal vannstand skal opprettholdes i hele byggeperioden.

Turveien nærmest vannet stenges for publikum i anleggsperioden, veien lenger nord kan benyttes som normalt.

Formålet med arbeidet som nå er satt i gang er å få mer stabil vannstand slik at erosjonsproblemene langs bredden reduseres.(Publ. 09.01.2015).

 

Turveien nærmest vannet er stengt. Bildet er tatt fra turveien lenger nord som er åpen.

Turveien nærmest vannet som går inn fra fortauet i Østensjøveien er stengt.

 

Er fisken for folk eller fugl?

Det som gjør Østensjøvannet attraktivt er fuglelivet. Fisk og bunndyr er for mange arter en viktig del av matbehovet, ja enkelte arter har det som hovednæring. Uten fisk trekker fuglene til andre steder, særlig til fjorden. Isfiske er fullt lovlig og en artig hobby. men å spise fisken er neppe å anbefale. Matfisk kan den neppe kalles fordi vannet er sterkt forurenset. Ideelt sett bør fisken slippes ut igjen. Gjerne som mat for fiskespisende fugl når isen går opp og våren kommer. Vannet er som kjent spiskammer for sultne fugler enten de er på trekk eller velger å bli her hele sesongen. (Publ. 04.01.2015).

 

Matvett

Det er flere måter å mate fuglene på. Småfuglene kan spise av nek, men vannfuglene må finne mat i vannet eller på bakken. I sørenden av vannet kunne man 2. nyttårsdag se eksempler på dårlig kunnskap om mating. Legg ikke en haug med brød på isen!(Publ. 02.01.2015)

Hele eller halve brød skal ikke tømmes på isen! Skal du mate endene, gi de en bit ad gangen. (Publ. 02.01.2015).

 

 

 

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

 

Nytt lukehus

Arbeidet med å bygge nytt lukehus i avløpet er påbegynt. Eksisterende hevertoverløp fases ut og erstattes med damluke. (Publ. 24.01.2015).

 

Arbeidsriggen

Arbeidsriggen kom på plass noen dager før jul og skal benyttes under bygging av nytt avløpssystem fra Østensjøvannet. Seks seksjoner utgjør riggen som ligger inntil turveien i nordenden av vannet. (Publ. 27.12.2014).

Forberedelse til bygging av nytt avløp

Torsdag 18. desember startet arbeidet med å reise arbeidsriggen til byggingen av de nye avløspssystemet fra Østensjøvannet. Riggen blir etablert like ved turveien opp mot Manglerud. Arbeidet med nytt avløp starter på nyåret 2015.

 

Lav desembersol

Lav desembersol lørdag 6. desember skinte i nyisen.

 

Skarv og rustand holder ut

Mange fuglefotogerafer var på plass ved utløet av Bølerbekken lørdag 6. desember. En skarv satt med utslåtte vinger på fast plass på "Påskeøya" og rustanda tok oppstilling og speilte seg i vannet.

 

Første is

Onsdag 26. november 2014 var første dag denne vinteren isen la seg på større områder. Det er åpent i sør og rundt bekkeosene, men også på store felt ute på vannet. I nordre del er isen noe mer heldekkende. Snødrysset på isflaten gir et fint skinn. Men isen er langt fra sikker noe sted! (Publ. 01.12.14).

 

Julemesse på Abildsø gård

I helgen 29.-30. november var det full aktivitet ute og inne på Abildsø gård.

Hestertidning for barn på tunet var et populært innslag.

 

Stallbygningen var åpen på låven, i grisehuset og i verkstedet.

Østensjøvannets Venner leier foreningslokaler i stallen som for anledningen var ominnredet til salgslokale av brukskunst og andre gavegjenstander.

 

Blomsterhagen på Abildsø solgte kranser og dekorasjoner til hjemmet.

 

Turveien utbedres

Etter oppdrag fra Bymiljøetaten utbedrer i disse dager entreprenøren Mesta turveien rundt Østensjøvannet. Det legges på subus på utsatte steder, grøftes, lages nødvendige stikkrenner for avrenning og dreneringsrør skiftes etter behov. (Publ.22.10.2014).

 

BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG 2015

GODE NYHETER FOR ØSTENSJØVANNET!

 

Den nåværende utløpsmekanismen i nordenden av Østensjøvannet fungerer ikke tilfredsstillende. Bildet viser gitteret foran utløpet.

Byrådet har nå lagt frem sitt budsjettforslag og her kommer det tiltak vi har ventet lenge på.

Våtmarkene ved vannet har gjennom flere tiår vært svært erosjonsutsatt dels som følge av at turveiene stedvis er plasssert alt for nær vannet og dels fordi avløpsmekanismen i nordenden ikke fungerer tilfredsstillende.

Byrådet setter nå av midler til flytting av turvei og nytt avløpssystem.

Videre vil Langerudbekken rensepark bli rehabilitert. Dette er bekken som går i slynger vest for Bogerudmyra. Her er det lekkasjer fra dammene ut mot turveien og tersklene mellom dammene må rehbiliteres.

Det er også foreslått å avvikle en midlertidig barnehage i bydelen og vi antar det blir de midlertidige brakkene ved Lopperud barnehage i Paal Bergs vei som ligger i miljøparken