sothøna-logo

velkomstbanner

 

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

VÅTMARKSSENTERET

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Flaggermusnatt

Fredag 29. august kl. 21.00

Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe i samarbeid med Østensjøvannets Venner fortalte om flaggermus og demonstrerte flaggermus-detektor. Her ser vi Christine Sunding fortelle om flaggermus i Norge for de 200 frammøtte. Etterpå delte man seg i tre grupper og registrerte 2 arter ved hjelp av detektor.

For mer informasjon gå inn på www.zoologi.no

Kalvene gjemmer seg

Det er ikke alltid like enkelt å få øye på de to kalvene som har feriebeiting på Bekkasinmyra. Men fortvil ikke om du ikke ikke oppdager de med en gang. Se godt etter og du vil plutselig se en bevegelse i vegetasjonen. Brunfargen er god kamuflasje. (Publ. 09.08.2014).

Brushaner på besøk

3. juli fikk Anne Kari Norland (foto) dokumentert at 4 brushaner rastet på vei sørover på Abildsøfeltet.

Arten er truet i Norge (iht rødlista sårbar - VU). I en artikkel i "Vår fuglefauna" nr. 33 2010 viser Øien og Aarvak at færre brushaner enn før trekker gjennom/hekker i Sør-Norge. Mye tyder på at arten legger trekkrutene lenger mot øst. Den har blitt såpass sjelden i Norge at den burde karateriseres som sterkt truet (EN) i rødlista. Nå er den karakterisert som sårbar (VU). Dette er første observasjon av brushane ved Østensjøvannet siden 2008. (Publ. 11.07.2014).

 

Kalveslipp på Bekkasinmyra

To kalver av rasen skotsk høylandsfe ble torsdag 19. juni sluppet ut på Bekkasinmyra. Kvigene er ett år gamle og har hittil bodd på Persbråten gård i Bærum. Eieren Johan Persbråten til venstre sammen med gjeterhunden Molly og Finn Arnt Gulbrandsen til høyre sluser kalvene inn gjennom grinden.

 

Johan Persbråten gir kavlene sine litt brød å smake på. Det er nok av gress på Bekkasinmyra så det skal ikke bli mangel på mat i sommer.

Skotsk høylandsfe er en godmodig rase.

 

MILJØPRIS TIL RUSTAD SKOLE

Østensjøvannets Venners miljøpris for 2013 er tildelt Rustad skoles elever og lærere og ble overrakt ved en samling i skolens aula tirsdag 17. juni.

Bakgrunnen er skolens flotte innsats både i Rusken-aksjonen ved vannet og i arbeid i skolens adopsjonsområde. Prisen, som er en vandrepremie, ble overrakt av foreningens leder Amund Kveim og består av et flott bilde tatt av naturfotografen Ståle Dahlberg.

 

Saueslipp på Bakkehavn

Sauene var knapt kommet innenfor gjerdet tirsdag 27. mai før de ga seg til å spise av det saftige gresset. Bare lammene virket litt tilbakeholdne til å begynne med. I år der det rasen Norsk hvit sau som skal ha sommeropphold på Bakkehavn. Totalt er det fem søyer og ti lam. Saueeier er som tidligere år Lise Hartviksen fra Nittedal. Dette er 7. år med sauebeite på Bakkehavn. (Publ. 27.05.2014).

Fornøyd med jobben? Border collien Bløff ser seg spørrende tilbake etter å ha ledet sauene ut på engen. Den andre hunden, Ben, som var med på jobben tok det mer for gitt at jobben var gjort.

Barna i Havehagan friluftsbarnehage står ved gjedet ved Bakkehavn og venter på at sauene skal komme bort til dem. Som i fjor var det stor glede over å få sauene som naboer.

 

 

 

 

 

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

 

Prøvefiske

Naturhistorisk museum (NHM) ved Universitetet i Oslo har fått i oppdrag fra Oslo kommune å foreta et prøvefiske med garn i Østensjøvannet.Fiske vil foregå etter samme mønster som det gjennomført i 1997, med en natts fiske med bruk av garn, og bruk av båt med påhengsmotor. NHM har fisketillatelse og dispensasjon fra verneforskriften og fiske vil foregå i uke 35, sannsynligvis 27.-29.august.

 

Feriestemning

På Bakkehavn tar sauene livet med ro. De har godt med gress på jordet mellom Bakkehavn gård og Abildsø sykehjem. Til sammen er det fem søyer og ni lam. (Publ. 09.08.2014).

 

Fylkesmannen på befaring ved Østensjøvannet

Representanter for Østensjøvannets Venner, Fylkesmannen og Bymiljøetaten ved øyene på vestsiden av vannet.

Fredag 20. juni var representanter for Fylkesmannens miljøvernavdeling på befaring ved vannet sammen med Østensjøvannets Venner og Bymiljøetaten. Her ble det gitt en orientering om aktuelle saker som f.eks. omlegging av turveien ved Abildsøfeltet. Som kjent skal turveien flyttes til innsiden av trerekken for å gjenskape tapt våtmark og hindre ytterligere erosjon på bredden.

Videre så man på resultatet av Østensjøvannets Venners arbeidsgruppes vegetasjonsrydding på øyene på vestsiden. Arbeidet er utført på oppfdrag fra Fylkesmannen. Her registrerte man at hettemåkene igjen har etablert seg med hekking. Fylkesmannen ga uttrykk for stor tilfredshet med det som er utrettet.

 

Algeoppblomstring

I mai har tette matter med alger, vesentlig langs land, kommet til syne. Limno-Consult (Norsk Institutt For Anvendt Limnologi) har på oppdrag av Vann- og avløpsetaten foretatt undesøkelser. Det meldes at torsdag 22. mai ble det tatt prøver som viser at grønnalgen Spirogyra og gulgrønnalgen Tribonema er registrert. Det ble også observert brede tråder av grønnalgen Oedogonium - som er indikatorer på eutrofiering (økt tilførsel av næringsalter). Alle algene er kjent fra gjengroing i grunne, eutrofierte innsjøer. Algene var døende, heter det, noe som gjør det vanskelig med bestemmelsen. Det er derfor mulig at oppblomstringen er nedadgående.

Det vil bli fulgt opp med flere prøver utover sommeren. Ingen blågrønnbakterier i ble funnet i prøven. (Publ. 27.05.2014).

I kanalene på vestsiden av Østensjøvannet er algeoppblomstringen særlig tydelig som en tett matte.