temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

SANDSVALE

Vitenskapelig navn:

Riparia riparia

FOTO : LARS MAAGERØ

 

Kjennetegn Den minste av svale-artene som hekker i Norge. Matt gråbrun overside og hvit underside med gråbrunt brystbånd. Stjerten er grunt, men tydelig kløftet     
Hva spiser den? Lever nesten utelukkende av flyvende insekter
Hvor er den? Vanlig i hele Europa. I Norge over mesteparten av landet unntatt helt i nord og sjelden over tregrensen. Trekkfugl, overvintrer i Sahelområdet i Afrika
Hekkebiologi Hekker oftest i kolonier. Sandsvaleparet graver ut en 60-80 cm dyp reirgang i sandtak eller utraste elvebredder. Legger 4-7 egg og har ofte 2 kull pr. år
Når er den her? Hekker ikke ved Østensjøvannet, men sees årlig – oftest på vårtrekket i mai - på jakt etter insekter over vannoverflaten
Annet I den nyeste rødlista er sandsvalen listet som nær truet (NT). Det er særlig mangel på egnete steder til å grave ut reirganger som utgjør den største trusselen for sandsvalen

Tilbake til totallisten