temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ØSTENSJØOMRÅDET

MILJØPARK, GNR./ BNR. 147/1, 147/30, 160/1, 160/12 MFL.

S-3917,11.6.2002 OSLO KOMMUNE, byrådsavdelingene

FORORD

Hensikten med planen er å verne og videreutvikle området for ettertiden og definere bærekraftige prinsipper for bruk og forvaltning av området. Reguleringsbestemmelser etter plan- og bygningslovens § 25 for Østensjøområdet Miljøpark skal håndtere følgende målsettinger:

  1. Bevare og videreutvikle Østensjøvannet og nærområdene som et verdifullt og levende natur- kultur og rekreasjonsområde gjennom bærekraftig bruk og forvaltning av området.
  2. Sikre områdets kulturlandskap, slik at det gamle jordbrukslandskapet, med åker og eng, slåttemarker og beiter, kulturminner, historiske bygninger og anlegg bevares, liksom rydningsrøyser og steingjerder, veier og stier, gravhauger og gravrøyser, hageanlegg og kulturbetinget vegetasjon.
  3. Sikre våtmarkene med fugleliv og botaniske verneverdier og legge til rette i undervisningsøyemed.
  4. Sikre utviklingen mot bedre vannkvalitet og bidra til å bevare innsjøens biologiske mangfold.
  5. Sikre barn og unge gode oppvekstvilkår, fremme folkehelse og trivsel.

§ 1 PLANOMRÅDET

Det regulerte området er vist på plankart merket tegning nr. ØEP-9907, datert 20.12.1999 og revidert 01.03.2001.

§ 2 REGULERINGSFORMÅL

byggeområder:

offentlig trafikkområde:

friområde:

fareområde:

spesialområder:

§ 3 BYGGEOMRÅDER

3.1 Felt 17 og 21, byggeområde bolig

Det tillates oppført rekkehusbebyggelse med et bebygd areal (% BYA) på inntil 28 % av tomt. Gesimshøyden skal ikke overstige 6,0 m og mønehøyde ikke overstige 8,5 m.

Boligene i felt 21 skal ha atkomst fra General Ruges vei og i felt 17 fra Paal Bergs vei, som vist med piler på plankartet. Ved felt 21 bør byggegrense mot bekken være 40 m.

Fargesettingen skal underordne seg landskapet, slik at synligheten fra Østensjøvannet blir minst mulig fremtredende (felt 21).

Det skal innsendes bebyggelsesplan.

3.2 Felt 4, byggeområde offentlig bygning (idrettshall)

For området gjelder reguleringsvedtektene tilhørende S – 441 vedtatt 18.06.1952.

Ved brann eller annen skade tillates gjenoppbygging av idrettsanlegget med samme størrelse.

§ 4 FRIOMRÅDER

Felles bestemmelser

Det tillates kun felling av trær i forbindelse med nødvendig skjøtsel og vedlikehold.

Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, tillates ikke.

Eksisterende parkeringsplasser innenfor friområdene kan opprettholdes der det er markert på plankartet (P). Ved større arrangementer og lignende tillates tilrettelegging av ekstra parkeringsplasser etter kommunens anvisning.

Det skal opparbeides nye turveier langs Østensjøvannet som vist på plankartet. Ved opparbeidelse av nye turveier, skal det legges vekt på terrengtilpasning av disse og bevaring av verdifull vegetasjon.

4.1 Felt 3, 11 og 18, friområde idrett

I forbindelse med eksisterende idrettsanlegg er det tillatt å oppføre mindre bygg og anlegg for sanitærteknisk utrustning. Det tillates inntil tre bygg for feltene under ett, hvert begrenset til maksimalt 12 m2 BRA.

Ved brann eller annen skade tillates gjenoppbygging av idrettsanleggene med samme størrelse.

4.2 Felt 2 og 24, friområde park og felt 5, 13, 16, 19, 23 og 29 friområde turvei

Skilt, reklameinnretninger og lignende tillates ikke oppsatt. Etter kommunens samtykke kan det tillates sittebenker og informasjonstavler om natur og historiske beskrivelser.

§ 5 FAREOMRÅDE OMRÅDE FOR HØYSPENNINGSANLEGG

Høyspenningskabler mellom Bakkehavn gård og Abildsø understasjon skal fortrinnsvis legges under markoverflaten.

Turvei øst for Abildsø idrettsplass flyttes fra vannkanten til ny trase som vist på plankartet.

§ 6 SPESIALOMRÅDE BEVARING

Felles bestemmelser

Innenfor områdene regulert til spesialområde bevaring kan det ikke settes i verk tiltak som er i konflikt med vedtatte fredningsbestemmelser eller intensjonen i disse.

Alle søknader om byggetillatelse skal forelegges Byantikvaren for uttalelse.

Turveier langs med og gjennom områdene skal gis et naturlig forløp med minimale inngrep i terreng og verdifull vegetasjon.

6.1

Felt 1, Østensjø skole, offentlig bygning / allmennyttig formål (skole)

Felt 10, Abildsø gårdsanlegg, spesialområde bevaring - offentlig bygning/ allmennyttig

formål/ bolig (kontor- og konferanselokaler, bevertning)

Felt 14, Bakkehavn gård, spesialområde - bevaring - offentlig bygning /allmennyttig

formål (barnehage, galleri, bevertning, kultur- og fritidsaktiviteter)

Felt 26, Søndre Østensjø gårdsanlegg, spesialområde bevaring - offentlig bygning/

allmennyttig formål/bolig (kultursenter, bevertning)

Felt 27, Nordre Østensjø gårdsanlegg, spesialområde bevaring - bolig

For disse feltene gjelder

Eksisterende bygninger tillates ikke revet eller endret med mindre fravær av verneverdier er dokumentert. Det tillates ikke påbygg eller vesentlige endringer på eksisterende bygninger. Ved utbedring og reparasjon på eksisterende bygninger, innbefattet bygningskonstruksjoner, vinduer, panel, takstein, overflatebehandlinger og andre bygningselementer, har tiltakshaver ansvar for at de gamle materialene i størst mulig grad bevares i sin opprinnelige sammenheng og at det ved nødvendig utskifting brukes samme type materialer som originalt. All utskifting av utvendige bygningselementer skal byggemeldes, forelegges og følge retningslinjer utarbeidet av Byantikvaren.

Innenfor felt 1 tillates ikke oppføring av nybygg mellom Østensjøveien / Haakon Tveters vei og de to eldste skolebygningene, som markert med byggegrense på plankartet.

Mindre frittstående bygninger innenfor området markert med byggegrense i felt 14 kan tillates bygget dersom disse ikke kommer i konflikt med verneverdier knyttet til eksisterende bygninger eller kulturlandskapet.

6.2 Felt 6 og 7, spesialområde bevaring - gravhauger og kulturlandskap

Det må ikke iverksettes tiltak som er egnet til å skade, skjule eller utilbørlig skjemme fornminnet. Det må ikke iverksettes tiltak som er i konflikt med intensjonene i reguleringsplanen.

6.3 Felt 9, 15 og 25, spesialområde bevaring - landbruk og kulturlandskap

Alle planer om tiltak på hageanlegg og tun innenfor felt 9, 15 og 25 skal forelegges Byantikvaren for uttalelse.

I det bevaringsverdige kulturlandskapet felt 15, rundt Bakkehavn gård, skal det fortrinnsvis innføres dyrehold.

6.4 Spesialområde bevaring - oldtidsvei

Forandringer av veiarealet tillates ikke uten samråd med Byantikvaren.

Oldtidsveien skal fungere som kjøreatkomst til eiendommene i Østensjø terasse med

gnr. 146 bnr. 375, 114, 321, 93, 325, 327, 328, 533, 118, 607, 122, 116, 67, 529, 526, 525, 117, 524, 523, 522, 521 og 120 og være åpen for allmennhetens ferdsel.

§ 7 FELT 12 OG 22

Spesialområde naturvern - vann, våtmarksområde og varmekjær blandingsskog

Innenfor områdene tillates ikke oppføring av bygninger eller plassering av varige, midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, hogging av trær eller busker og tilplantning av nye arter eller iverksetting av terrenginngrep, anlegg av veier eller parkeringsplasser.

Innenfor felt 12 kreves søknad om tiltak og tillatelse av forvaltningsmyndigheter for anlegging av sedimenteringsdammer. Det gis mulighet for anlegging av våtmarker og/eller sedimenteringsdammer og basseng ved Bølerbekken, Smedbergbekken, Langerud og i Ulsrudbekkens utløp. Søknader om tiltak innenfor eksisterende naturreservat skal forelegges Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen. Jf. forskriften: " Østensjøvannet naturreservat, fredet ved kgl. res. 2.10.1992".

§ 8 FELT 20

Spesialområde: parsellhager

Det er ikke tillatt å oppføre redskapsboder større enn 2 m2.

§ 9 FELT 8

Spesialområde kommunalteknisk virksomhet - trafostasjon

Ved søknad om tiltak for å legge eksisterende kraftledninger mellom Abildsø understasjon og Bakkehavn gård i bakken eller ved utbedringer eller endringer av selve stasjonsanlegget, skal det anlegges en vintergrønn vegetasjonsskjerm rundt selve stasjonsanlegget for å opprettholde et mest mulig grønt landskapsbilde rundt Abildsø- og Bakkehavn gårdsanlegg. Tilplantning bør skje med furu. Plantet i forbandt og i bredde ca. 5 m.

§ 10 BEVEGELSESHEMMEDE

Der det er fysisk mulig og i samsvar med denne planens bestemmelser skal opparbeidelse av turveier og eventuelt gang/sykkelveier innenfor planområdet i størst mulig grad tilfredsstille tilgjengelighetskrav for bevegelseshemmede. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal henvises for, og være egnet til bruk av bevegelseshemmede.

Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser ble egengodkjent ved bystyrets vedtak av 11.06.2002 sak 241. Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak.

Byrådsavdeling for næring og byutvikling, den 02.07.2002

Arnfinn Løvli, bem.