temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
enkelt kart over Østensjøområdet

Naturfakta om Østensjøvannet

Norge ligger plassert i den tempererte sonen på kloden. Den kjennetegnes på stor variasjon i klima gjennom året. Østensjøvannet ligger på grensen mellom mildtemperert og kaldtemperert sone, som skilles på gjennomsnittstemperaturen i årets kaldeste måned (mellom -3°C og +18°C)

Se værmelding for de nærmeste dager!

Jordens landmasser er forsøkt delt inn i ulike vegetasjonstyper avhengig av hvordan klima og geologi har påvirket et gitt område fra tidigere tider. Dette systemet trekker opp grove linjer som skal forenkle inndelingen og passe til store området. De lavere deler av Østlandet ligger f.eks. innenfor noe som kalles "sommergrønn løvskog".

Naturen innenfor akkurat Østensjøvannet miljøpark inneholder derimot en så stor variasjon at det blir vanskelig å plassere hele området innenfor én enkelt vegetasjonstype. Innenfor miljøparken finnes både dyrket mark, sump, plener, bekker, skog og åpent berg, som alle bidrar til å skape det store biologiske mangfoldet i og ved Østensjøvannet.

Vekstsesongen, som er antall døgn i året med gj.sn.temp høyere eller lik 5°C, ligger mellom 180 og 190.

Gjennomsnittlig årstemperatur er 6-4°C

Gjennomsnittlig nedbør 760 mm

Vannet ligger under den marine grense som på østlandet er litt over 200 meter over havet. Jordsmonnet er derfor rikt på avleiringer som for mange år siden lå under havets overflate. Dette gir et rikt jordsmonn.

Høyde over havet 105 m
Nedbørsfeltets areal 11, 55 km2
Innsjøens areal 0, 29 km2
Vannspeilets lengde (fra brua i sør til utløpet i nord)

1770 m

Største bredde 280 m
Innsjøens volum 0,58 mill. m3
Middeldyp 2,0 m
Største dyp 3,2 m

Kilder: Google Earth og Vegetasjonsatlas for Norge, samt Vann- og avløpsetaten i Oslo