temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Pressemeldinger og uttalelser

_ _ _ _

Presisering i Sothøna nr. 42, juni 2011, side5: I artikkelen med intervju av tidligere byantikvar Hans Jacob Hansteen hadde det under mellomavsnittet “Tidlig kjent i området” sneket seg inn en misforståelse i avsnittet “Tidlig kjent i området”: Det var ikke Hans Jacob Hansteen som var leder i Natur og Ungdom i Bergen, men hans sønner Valdemar og Ståle som var aktive i ledelsen i Bergen i 1970-årene. De hadde da tråkket sine barnesko i ferier blant annet ved Østensjøvannet. I Hansteens ungdom eksisterte ikke Natur og Ungdom som ble stiftet i 1967.

Østensjøvannet i media

Her legger vi inn artikler fra nettet hvor Østensjøvannet inngår på en eller annen måte. Vi tar forbehold om at artiklene kan flyttes når som helst av de som har publisert dem. Artiklene er samlet inn av "nyhetsagenten" til mylder.no.

Pressemelding fra Bymiljøetaten 16.11.2011:

REHABILITERING AV TURVEI OG RENSING AV ØSTENSJØBEKKEN
Bymiljøetaten har satt i gang et prosjekt med rensing av Østensjøbekken, samt rehabilitering av turvei og gangbro.
Viktig for brukere av turveien. Under rehabiliteringsarbeidet av turveien i nord vil deler av turveien være stengt. Alternativ vei er
fortauet langs Østensjøveien. Fortauet langs Østensjøveien skal også benyttes når broen rehabiliteres.
Naturreservat
Østensjøvannet er et naturreservat. Derfor går vi varsomt frem under rehabiliteringen. Vi må ta hensyn
til det sårbare miljøet i området. Bymiljøetaten planlegger minimal graving og kjøring utenfor etablerte
turveier, samt stor aktsomhet i forbindelse vannet. Fylkesmannen i Oslo Akershus og Østensjøvannets
Venner er informert om tiltakene og bistår med rådgiving og informasjon.
Hva skal gjøres?
1) Turveien på østsiden av vannet ligger lavt i terrenget og tett inntil vannet. Dette medfører at deler av
turveien står under vann i perioder med mye nedbør. Turveien skal rehabiliteres med et nytt toppdekke
på ca. 1000 meter. Det skal legges ned to stikkrenner som forbedrer avrenning av vann.
2) Østensjøbekken gror til med sverdlilje, takrør og annen vannkantvegetasjon der hvor det mangler trær
langs bekken. Denne tette vegetasjonen ved bekken skal fjernes for å øke vanngjennomstrømningen i
Østensjøvannet.
3) Gangbroen i sør ved veibroen i Østensjøveien er i ferd med å knekke. Årsaken er antagelig at
stålbjelkene under broen er rustne. Gangbroen skal løftes 15 centimeter for å forbedre avrenning av
vann i flomperioder. Stål og treverk blir byttet ut. Turveien høydejusteres.
Ferdigstillelse
Bymiljøetaten opplyser at arbeidene skal være ferdige i løpet av desember i år.
Faglig ansvarlig i Bymiljøetaten
Vera Stroth, mobil 907 20 183
Entreprenører
Torstein Skjaker (rehabilitering av gangbro)
Løvold AS (rehabilitering av turvei og rensing av Østensjøbekken)
Dato: 16.11.2011
Vår ref.(saksnr.): Saksbeh: Anne Grete Nyrud Arkivkode:
Mobil: 916 08 738

Linker til andre instanser omkring vannet