temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Velkommen til biologisidene

bildemontasje for hovedsiden i biologi

På disse sidene forsøker vi å gjengi litt av det enorme biologiske mangfoldet som du kan finne i Østensjøområdet miljøpark.

Flere rødlistede arter er påvist innenfor miljøparken. Vi har oppdatert artslistene etter den nye rødlisten som kom i 2006 (se lenger ned på siden). Prosjektet ble koordinert av www.artsdatabanken.no, som koordinerer store mengder informasjon om artenes status i Norge og informasjon om deres rødlistestatus.

Nettsidene er gruppert etter hvordan organismene er systematisert, dvs. ordnet etter sitt biologiske slektskap. Målet er at du skal finne informasjon om dyr, planter og andre organismer som du kan møte her. Arbeidet er en kontinuerlig prosess som er utført av ildsjeler. Du vil derfor kunne finne huller i informasjonen, men som forhåpentlig er underveis til oppdatering og retting.

En annen viktig funksjon er den kontinuerlige oppdateringen av hva som er observert i området. Dette er observasjoner som er sendt inn av interesserte mennesker som ferdes i området. Foreningen er interessert i at også du sender inn observasjoner. Alt du måtte ha funnet, sett eller opplevd ved Østensjøvannet er interessant for oss. Benytt derfor vår epostadresse til å sende inn dine observasjoner: naturtips @ ostensjovannet.no

Tamdyr

Ved Østensjøvannet kan du også finne en del tamme dyr. Vi skal over tid beskrive forekomsten av også disse dyrene. Blant annet ble det i 2008 igjen innført sauer på beite ved Bakkehavn.

Funnet skadet vilt?

Kommunen har en egen oversiktsside for kontaktpunkter vedr. skadet vilt: http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/dyr_blomster/nyttige_kontakter/

Andre artikler