temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

std reservatskilt for norske reservaterØstensjøområdet miljøpark i «Naturbase»

Offisiell informasjon om vernede områder er publisert i Naturbase (http://www.dirnat.no/kart/naturbase/)

Østensjø(området) miljøpark er et lite område i naturfaglig sammenheng. Reguleringsplanen for miljøparken ble laget for "å bevare og videreutvikle Østensjøvannet og nærområdene som et verdifullt og levende natur, kultur og rekreasjonsområde gjennom bærekraftig bruk og forvaltning." Østensjøvannet med omgivelser representerer viktige nasjonale biologiske og kulturhistoriske verneverdier. Det er derfor svært viktig at miljøparken og buffersonene bevares for ettertiden.

Innenfor miljøparkens grenser befinner det seg naturskatter som foreningen gjør alt den kan for å bevare, i tråd med venneforeningens formålsparagraf. Her er noen eksempler på visninger av de forskjellige informasjonslag som du kan undersøke i Naturbase.

Arealet av Østensjøområdet miljøpark

Østenjøområdet miljøpark, planer 2007

Naturreservatet

Markering av verneområdene i Østensjøvannet miljøpark

Arealer med betegnelsen «viktige naturtyper»

Arealer som, av Naturbase, betegnes som svært viktige og lokalt viktige naturtyper

Arealet som betegnes som av Naturbase betegnes «helhetlig kulturlandskap»

Arealet som Naturbase kaller helhetlig kulturlandskap

Forekomst av «utvalgte naturtyper», som Østensjøvannets Venner hvert søker om støtte til å vedlikeholde

Forekomst av arealer med utvalgte naturtyper i Østensjøområdet miljøpark

Forekomster av spennende artsforekomster (trekkveier i form av rette streker)

areal for forekomst av spennende arter i Østensjøvannet miljøpark

 

Naturforvaltning.no
Besøk også den offisielle informasjonen om vernede områder hos Direktoratet for naturforvaltning sine nettsider, www.naturforvaltning.no. Last ned en kart over alle vernede områder i Norge. Filen som du da får er en pdf-fil. Zoom kraftig inn på Osloområdet og finn Østensjøvannet som en liten flekk øst for Oslofjorden (fjorden er det hvite på illustrasjonen). Følg denne linken videre via "kart og natur - databaser - naturbase", så kan du se andre kart over vernede områder. Vær oppmerksom på at det krever god ytelse på maskinen og at det kan ta noe tid :-)


Vern av natur i så utviklede områder som Østensjøvannet er vanskelig. Alle arealer er på en eller annen måte utnyttet av mennesker. Debatten vern handler vel så mye om å vedta hvilken naturtype man vil tilbake til. Arbeidet med Forvaltningsplan/Skjøtselsplan, som kan lastes ned fra Friluftsetatens nettsider, er derfor svært viktig.

Forvaltning

Artikler om vern