temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Totaloversikt over arter som er sett ved Østensjøvannet

Listen utgjør "totalt sett gjennom alle tider". Mange av artene utgjør svært sjeldne gjester. Antallet er nå oppe i 226. Det er imidlertid verdt å merke seg at antallet arter siden den faste tellingen begynte er 1991 allerede oppe i nesten 200 igjen. Legg merke til at svært sjeldne registreringen må godkjennes sjeldenhetskommité før man kan sitere registreringen andre steder. Listen er gruppert etter familier.

Kilder : Norsk rødliste 2015, Gyldendals store fugleguide, Svensson m.fl. (2010) , Norsk fugleatlas, NOF (1994), Norsk Fuglehåndbok PG. Bentz m.fl. Aschehoug (1988), Artsdatabanken m.m.


NT

Orden og arter

Vitenskapelig navn

Info/bilder

Rødlistestatus
(kodeforklaring)

ANDEFUGLER

 
Knoppsvane Cygnus olor fakta  
Sangsvane Cygnus cygnus fakta  
Stripegås Anser indicus fakta  

Taigasædgås

Tundrasædgås

Anser fabalis

Anser serrirostris

 

EN

VU

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus fakta  
Tundragås Anser albifrons fakta  
Grågås Anser anser fakta  
Snøgås Anser caerulescens* fakta  
Ringgås Branta bernicla fakta  
Kanadagås Branta canadensis fakta  
Hvitkinngås Branta leucopsis fakta  
Gravand Tadorna tadorna fakta  
Brunnakke Anas penelope fakta  
Snadderand Anas strepera fakta NT
Krikkand Anas crecca fakta  
Mandarinand Aix galericulata fakta  
Stokkand Anas platyrhynchos fakta  
Stjertand Anas acuta fakta VU
Knekkand Anas querquedula fakta EN
Skjeand Anas clypeata fakta VU
Taffeland Aythya ferina fakta
Toppand Aythya fuligula fakta  
Bergand Aythya marila fakta VU
Svartand Melanitta nigra fakta NT
Havelle Clangula hyemalis fakta NT
Sjøorre Melanitta fusca fakta VU
Kvinand Bucephala clangula fakta  
Siland Mergus serrator fakta  
Laksand Mergus merganser fakta  
Lappfiskand Mergus albellus fakta VU
Ærfugl Somateria mollissima VU

HØNSEFUGLER

 
Orrfugl Tetrao tetrix fakta  
Vaktel Coturnix coturnix fakta NT
Fasan Phasianus colchicus* fakta  
 

LOMMER

Smålom Gavia stellata fakta
Storlom Gavia arctica fakta  
     

LAPPEDYKKERE

 
Dvergdykker Tachybaptus ruficollis fakta VU
Toppdykker Podiceps cristatus fakta NT
Horndykker Podiceps auritus fakta VU
Gråstrupedykker Podiceps grisegena fakta  
Svarthalsdykker Podiceps nigricollis fakta  
     

SKARVER

 
Storskarv Phalacrocorax carbo fakta  
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis fakta  
       

STORKER

 
Gråhegre Ardea cinerea fakta  
     

ROVFUGLER

 
Havørn Haliaeetus albicilla fakta  
Vepsevåk Pernis apivorus fakta NT
Enghauk Circus pygargus fakta  
Sivhauk Circus aeruginosus fakta VU
Myrhauk Circus cyaneus fakta EN
Hønsehauk Accipiter gentilis fakta NT
Spurvehauk Accipiter nisus fakta  
Musvåk Buteo buteo fakta  
Fjellvåk Buteo lagopus fakta  
Kongeørn Aquila chrysaetos fakta  
Fiskeørn Pandion haliaetus fakta NT
Tårnfalk Falco tinnunculus fakta  
Dvergfalk Falco columbarius fakta  
Lerkefalk Falco subbuteo fakta NT
Jaktfalk Falco rusticolus fakta NT
Vandrefalk Falco peregrinus fakta  
     

RIKSER/TRANER

 
Vannrikse Rallus aquaticus fakta VU
Myrrikse Porzana porzana fakta EN
Åkerrikse Crex crex fakta CR
Sivhøne Gallinula chloropus fakta VU
Sothøne Fulica atra fakta VU
Gråhodesultanhøne Porphyrio poliocephalus fakta  
Trane Grus grus fakta
   

VADE-/MÅKE- og ALKEFUGLER

 
Tjeld Haematopus ostralegus fakta  
Dverglo Charadrius dubius NT
Sandlo Charadrius hiaticula  
Heilo Pluvialis apricaria  
Vipe Vanellus vanellus fakta EN
Steinvender Arenaria interpres  
Dvergsnipe Calidris minuta  
Temmincksnipe Calidris temminckii  
Myrsnipe Calidris alpina  
Brushane Philomachus pugnax fakta EN
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago  
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus  
Dobbeltbekkasin Gallinago media NT
Rugde Scolopax rusticola  
Småspove Numenius phaeopus  
Storspove Numenius arquata fakta VU
Svømmesnipe Phalaropus lobatus  
Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius  
Svarthalespove Limosa limosa   EN
Lappspove Limosa lapponica    
Sotsnipe Tringa erythropus  
Rødstilk Tringa totanus fakta  
Gluttsnipe Tringa nebularia fakta  
Skogsnipe Tringa ochropus fakta  
Grønnstilk Tringa glareola fakta  
Strandsnipe Actitis hypoleucos fakta  
       
Storjo Stercorarius skua    
Dvergmåke Larus minutus fakta VU
Sabinemåke Larus sabini  
Hettemåke Larus ridibundus fakta VU
Fiskemåke Larus canus NT
Krykkje Rissa tridactyla EN
Sildemåke Larus fuscus fakta  
Gråmåke Larus argentatus  
Svartbak Larus marinus  
Polarmåke Larus hyperboreus  
Grønlandsmåke Larus glaucoides fakta  
     
Makrellterne Sterna hirundo EN
Rødnebbterne Sterna paradisaea  
Svartterne Chlidonias niger  
Hvitvingesvartterne Chlidonias hybridus  
     
Lomvi Uria aalge fakta CR
Alke Alca torda   EN
     

DUER

 
Bydue Columba livia fakta  
Skogdue Columba oenas
Ringdue Columba palumbus fakta  
Tyrkerdue Streptopelia decaocto NT
Turteldue Streptopelia turtur  
       

GJØKER

 
Gjøk Cuculus canorus NT
     

UGLER

 
Hubro Bubo bubo EN
Snøugle Nyctea scandiaca EN
Spurveugle Glaucidium passerinum  
Kattugle Strix aluco fakta  
Hornugle Asio otus  
Jordugle Asio flammeus  
Perleugle Aegolius funereus  
       

NATTRAVNER

 
Nattravn Caprimulgus europaeus  
     

SEILERE

 
Tårnseiler Apus apus fakta  
     

RÅKEFUGLER

 
Isfugl Alcedo atthis  
     

SPETTER

 
Vendehals Jynx torquilla  
Gråspett Picus canus  
Grønnspett Picus viridis  
Svartspett Dryocopus martius fakta  
Flaggspett Dendrocopos major fakta  
Hvitryggspett Dendrocopos leucotos  
Dvergspett Dendrocopos minor fakta  
     

SPURVEFUGLER

 
Topplerke Galerida cristata RE
Trelerke Lullula arborea NT
Sanglerke Alauda arvensis VU
Fjellerke Eremophila alpestris  
Sandsvale Riparia riparia fakta NT
Låvesvale Hirundo rustica fakta  
Amursvale Hirundo daurica    
Taksvale Delichon urbica fakta NT
Trepiplerke Anthus trivialis  
Heipiplerke Anthus pratensis  
Skjærpiplerke Anthus petrosus  
Lappiplerke Anthus cervinus  
Gulerle Motacilla flava fakta
Vintererle Motacilla cinerea fakta  
Linerle Motacilla alba  
Sidensvans Bombycilla garrulus  
Fossekall Cinclus cinclus  
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes  
Jernspurv Prunella modularis  
Rødstrupe Erithacus rubecula  
Blåstrupe Luscinia svecica NT
Svartstrupe Saxicola torquata EN
Nattergal Luscinia luscinia NT
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus  
Svartrødstjert Phoenicurus ochruros VU
Buskskvett Saxicola rubetra  
Steinskvett Oenanthe oenanthe
Ringtrost Turdus torquatus    
Svarttrost Turdus merula  
Gråtrost Turdus pilaris  
Måltrost Turdus philomelos  
Rødvingetrost Turdus iliacus    
Duetrost Turdus viscivorus  
Gresshoppesanger Locustella naevia NT
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus  
Myrsanger Acrocephalus palustris  
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus  
Trostesanger Acrocephalus arundinaceus  
Gulsanger Hippolais icterina  
Møller Sylvia curruca  
Tornsanger Sylvia communis  
Hagesanger Sylvia borin  
Munk Sylvia atricapilla  
Bøksanger Phylloscopus sibilatrix  
Gransanger Phylloscopus collybita  
Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus  
Løvsanger Phylloscopus trochilus    
Fuglekonge Regulus regulus  
Dvergfluesnapper Ficedula parva  
Gråfluesnapper Muscicapa striata    
Svarthvitfluesnapper Ficedula hypoleuca    
Skjeggmeis Panurus biarmicus NT
Stjertmeis Aegithalos caudatus  
Løvmeis Parus palustris  
Granmeis Parus montanus  
Toppmeis Parus cristatus    
Svartmeis Parus ater  
Blåmeis Parus caeruleus  
Kjøttmeis Parus major  
Spettmeis Sitta europaea  
Trekryper Certhia familiaris  
Tornskate Lanius collurio  
Varsler Lanius excubitor  
Nøtteskrike Garrulus glandarius  
Lavskrike Perisoreus infaustus  
Skjære Pica pica  
Nøttekråke Nucifraga caryocatactes  
Kaie Corvus monedula  
Kornkråke Corvus frugilegus NT
Kråke Corvus cornix  
Svartkråke Corvus corone  
Ravn Corvus corax  
Stær Sturnus vulgaris   NT
Pirol Oriolus oriolus  
Gråspurv Passer domesticus  
Pilfink Passer montanus    
Bokfink Fringilla coelebs  
Bjørkefink Fringilla montifringilla fakta  
Grønnfink Carduelis chloris  
Stillits Carduelis carduelis  
Grønnsisik Carduelis spinus  
Tornirisk Carduelis cannabina  
Bergirisk Carduelis flavirostris NT
Gråsisik Carduelis flammea  
Polarsisik Carduelis hornemanni  
Grankorsnebb Loxia curvirostra  
Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus  
Båndkorsnebb Loxia leucoptera  
Rosenfink Carpodacus erythrinus VU
Konglebit Pinicola enucleator  
Dompap Pyrrhula pyrrhula  
Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes  
Lappspurv Calcarius lapponicus VU
Snøspurv Plectrophenax nivalis  
Gulspurv Emberiza citrinella NT
Hortulan Emberiza hortulana CR
Sivspurv Emberiza schoeniclus   NT